Tyskland - DDR - Damplokomotiver - BR 41 1225-6


41 1225-6 i Bw G÷schwitz 16.04.1983

41 1225-6 i Bw G÷schwitz 16.04.1983

41 1225-6 i bw G÷schwitz 16.04.1983

41 1225-6 i Bw G÷schwitz 16.04.1983

41 1225-6 i Bw G÷schwitz 16.04.1983
 

41 1225-6 i Bw G÷schwitz 16.04.1983