Tyskland - DDR - Damplokomotiver - BR 41 1182-9


41 1182-9 i bw g÷schwitz 16.04.1983

41 1182-9 i Bw G÷schwitz 16.04.1983
41 41 1182-9 i Bw G÷schwitz 16.04.1983
 

41 1182-9 i bw g÷schwitz 16.04.1983